Haber

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla birlikte İcra ve İflas Kanunu’na “konut hacizi” başlıklı konu eklenmiştir. Buna göre icra müdürü, haciz talep edilen yerin konut olduğunu tespit ederse, bu yer üzerinde haciz yapılmasına karar verecek ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacaktır.

Mahkeme, haciz talep edilen yerin ikametgâh olduğunun anlaşılması halinde, tebliğ tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde belge üzerinde yapılacak inceleme sonucunda kesin olarak kararın onanmasına karar verir. belgenin teslimi. Bu kararın icra dairesine tebliği üzerine haciz işlemleri yapılacaktır.

Haciz talep edilen yerin konut olmadığı anlaşılırsa mahkeme konuta ilişkin haciz kararını kesin olarak kaldırır. Bu kararın icra dairesine tebliği üzerine icra müdürü mevcut haciz talebi hakkında yeniden karar verir.

Mahkemenin onama kararı üzerine hacizin yapıldığı yerin konut olmadığı anlaşılırsa haciz devam eder. Ancak mesken olmadığı değerlendirilen bir yere ilişkin haciz kararı üzerine yapılan haciz işlemi sırasında, buranın mesken olduğunun anlaşılması ve borçlunun haciz yapılmasını istememesi halinde haciz, işlem sonlandırılacaktır. Bu karar haciz için geçerli olmayacaktır.

Bu karar, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen konuta ve el konulan eşyaya ilişkin haciz kararları hakkında da uygulanmaz.

Yönetmelik ile borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşyalara ve tüm mesken mallarına el konulması yasaklanmıştır. Borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait bireysel eşyalara ve ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm meskenlere haciz konulamaz.

“İcra takibi için bahis almaya yetecek miktarı aşsa dahi haciz yapılmayacaktır.

Saklanması gerekmeyen malların tasfiyesi

İcra ve İflas Kanunu’na “tutulması zorunlu olmayan malın tasfiyesi” başlıklı konu eklenmiştir.

Bu kapsamda, koruma sürecinin dayanağı olan haciz kaldırılmış ve yediemin altındaki malın tasfiyesinin usul ve esasları düzenlenmiştir. Buna göre, koruma sürecinin dayanağı olan haciz kaldırılmış olmakla birlikte, yedieminindeki mallar, takibin yapıldığı yer icra dairesince re’sen tasfiye edilecektir.

Tasfiye edilecek mallara ilişkin bilgiler icra dairesi tarafından Ulusal Yargı Ağı Bilgi Sistemi (UYAP) üzerinden duyurulacaktır.

Tasfiye giderleri öncelikle belge avansından, avans olmaması halinde Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Dosyaya ödenen tutarın Adalet Bakanlığı bütçesinden yapılan giderleri karşılayamaması halinde icra dairesi, borcun borçludan tahsil edilmesi için tahsilat dairesine bildirimde bulunur.

Uyuşturucu maddelerine el konulması

Uyuşturucu unsurlarına ilişkin kesin raporların alınmasından sonra, alınacak numunelerin yönetmelikte belirlenen usullere uygun olarak saklanması kaydıyla, uyuşturucu maddelerin müsaderesine soruşturmanın her aşamasında sulh ceza hakimliği tarafından karar verilir.

Müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, hususlara uygun şekilde yapılmak üzere ağzı kapalı olarak mahalli mülki idare amirliğine teslim edilecek. Örnek alınan uyuşturucu maddelere kararla birlikte el konulacak ancak karar kesinleştikten sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilecek.

Yasa ile münhasıran kusurlu olan uyuşturucu veya uyarıcı maddelere derhal el konulması ve imha edilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmıştır.

Bu değişiklikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ele geçirilen uyuşturucu veya uyarıcı maddeler bakımından da uygulanacaktır. Kovuşturma sürecinde; İlk derece mahkemesinde bekleyen belgeler açısından mahkeme, temyize giden belgeler veya temyiz kanunu açısından UYAP kayıtlarını inceleyerek derhal karar verecektir. Numunesi alınmayan evraklardan gerektiği kadar numune alınacaktır. Ancak örnek alınan uyuşturucu veya uyarıcı unsurlar, karar kesinleştikten sonra mülki idare amirliğine teslim edilecek.

Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanun’da sayılan hatalara “göçmen kaçakçılığı” da eklenecek.

Bu sayede, göçmen kaçakçılığı suçundan el konulan ve doğrudan milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle ilgili silah, mühimmat, araç, gereç ve sarf malzemelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma’ya tahsisi mümkün olabilecektir. Genel Komutanlık veya Kıyı Güvenlik Komutanlığı.

Avukatlara mali destek

Avukatlık bürolarının kuruluş maliyetlerinin karşılanması için kredi ve mali kuruluşlar ile kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun koşullarda mali altyapı sağlanacaktır. Dayanak sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca belirlenir.

Mesleğe yeni başlayan avukatlardan ilk 5 yıl baro ücreti alınmayacaktır.

Adli yardım sisteminin güçlendirilmesi amacıyla adli yardım dairesi gelirleri arasında yer alan harç ve para cezalarının oranı yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarılacak.

Asliye ticaret mahkemelerindeki uyuşmazlıklar

Terörle Teşebbüs Kanunu kapsamında hak doğuran hallerin ortasında ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve müdafii ile infaz ve koruma memuru sıfatıyla cezaevi çalışanının yer alacağı, belirtilen durumlar kapsamındadır. Böylece bu kişiler ve aile bireylerinin çalışma hakkından yararlanmaları mümkün olacaktır.

Kanuna göre, koruma amacıyla hürriyetin kısıtlanması müessesesi bakımından, mahkemenin önündeki belgeler üzerinde yaptığı incelemeyi takip eden en geç iki gün içinde karar vermesine karar verilmiştir.

Asliye ticaret mahkemelerinde para ile ölçülebilen uyuşmazlıklarda dava bedeli 500 bin liradan bir milyon liraya, söz konusu nakit limiti ise her yıl değerleme oranında artırılacak.

Göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik caydırıcılık sağlamak ve daha aktif çaba gösterilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılarak göçmen kaçakçılığı suçunun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Sentetik uyuşturucu ve uyarıcıların topluma ve bireylere verdiği zararı önlemek ve daha fazlasını yapmak amacıyla sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioidler ve türevleri, amfetaminler ve türevlerinin imalatı ve ticaretinin cezası yarı yarıya artırılacak. bu sorunları üretmek ve ticaretini yapmak için aktif çabalar.

Cumhuriyet savcısının verdiği erteleme kararı kolluk kuvvetlerine de tebliğ edilecek. Böylece şüpheli hakkında verilen erteleme kararı kolluk birimlerine bildirilmiş olacak.

Tedavi/denetimli serbestlik önlemlerinin 2 yıla uzatılması

Tedavi veya kontrollü serbestlik tedbirleri için verilen uzatma süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak, böylece zanlı daha uzun süre gözetim ve denetim altında tutulacak ve denetlenecek. Kontrollü serbestlik müdürlüğü, kontrollü serbestlik süresinin uzatılmasına karar vermek üzere teklif verebilecek.

Cumhuriyet savcısı tarafından kamu davasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verilen zanlının bu süre içinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti için yılda en az iki kez ilgili kuruma sevkine karar verilecek.

Hakim, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olsun veya olmasın, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna ilişkin delil toplamak amacıyla kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde soruşturmacıya ses ve görüntü kaydı yapılmasına izin verebilir.

Toplanan delillere göre, güvenlik tedbiri dışında bir ceza ve karara yer olmadığı düşünülürse, yargılama sorgusuz olarak sonlandırılabilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. Temyiz makamı kararı ve kararı inceleyecek; Görgü, esasa ilişkin olarak hukuka aykırılık tespit ederse, ilişkisini göstererek karar ve kararı iptal eder ve işlem yapılması için belgeyi mahkemeye gönderir.

Bölge adliye mahkemesinin Cumhuriyet savcılığına yetkisine ilişkin düzenleme yapıldı.

Sanıklara karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz edilebilmesi için kararı etkileyecek asıl kusurun bulunması zorunlu olacak ve bu itiraz mahkemece sanığa veya müdafiine bildirilecek. bölme. Tebligat, vaka belgesinden belirlenen son adreslere yapıldığında geçerli olacaktır. İlgililer, bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak cevap verebileceklerdir.

Çocukları ağır hasta olan hükümlü annelerin infazının ertelenmesi

Cezanın infazının geri bırakılmasına ilişkin düzenleme ile kadın mahpusun cezasının infazı, çocuğunun hastalığı nedeniyle ertelenebilir.

İnfazı başlamış olsa bile, toplamda 10 yıl veya daha az süreli süreli hapis cezasına çarptırılan veya para cezasının infazı sırasında adı hapis cezasına çevrilen kadın mahpusun 18 yaşından küçük çocuğu vardır. Engelliliği nedeniyle bakıma muhtaç olan veya ağır bir hastalığa maruz kalan ve ağır ve somut bir tehlike oluşturmadığı değerlendirilirse, cezanın infazı 1 yıla kadar ertelenebilir. Cumhuriyet Başsavcılığı.

Erteleme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere 4 defaya kadar uzatılabilir. Erteleme süresi içinde zaman aşımı çalışmaz. Çocuğun engellilik veya ağır hastalık nedeniyle bakıma ihtiyacı olup olmadığı ilgili konuya göre belirlenir.

Hükümlü, erteleme süresi içinde ertelemenin amaç veya yükümlülüklerine aykırı hareket ederse, denetimli serbestlik müdürlüğü veya kolluk birimlerince tespit edilir. Hükümlü hakkında kasten işlenen bir kabahatten dolayı kamu davası açılırsa veya çocuğun durumu uygunsa erteleme kararı kaldırılır ve ceza infaz edilir.

Hükümlü, “belirli bir yerleşim yerinden ayrılmamak, belirlenen yerlere belirlenen süreler içinde düzenli olarak başvurmak, ekonomik durumu dikkate alınarak belirlenen teminat miktarını yatırmak” yükümlülüklerinden en az birine tâbi tutulacak. Cumhuriyet savcısı tarafından erteleme süresi. Cumhuriyet savcısı da hükümlüye yurt dışına çıkmama yükümlülüğü getirecek.

Zorunlu tedavi ve rehabilitasyon

Kullanmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alanlara yönelik de düzenleme yapıldı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından hüküm giymiş kişilerin tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması veya kullanması zorunlu hale getirilecek.

Bu suçtan hüküm giymiş olanlar için tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı bireysel ceza infaz kurumları açılabilir ve mevcut ceza infaz kurumlarının bir kısmı bu amaçla düzenlenebilir.

Tedavi ve rehabilitasyon birim ve programlarının asgari standartları, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü ile Adalet Bakanlığınca belirlenir. Tedavi ve rehabilitasyon programlarının başarılı olabilmesi için, bilirkişi görüşü doğrultusunda hükümlünün izin, görüş ve görüşme hakları kalıcı olarak kısıtlanabilir.

Aynı karar, başka bir suçtan hüküm giyen ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı olduğu tespit edilen hükümlüler hakkında da uygulanacaktır.

Kullanmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak kabahatlerinden hüküm giyen ve kontrollü serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilen hükümlüler, tedavi ve rehabilitasyona katılmakla yükümlü kılındı. programlar koşullu salıverilme tarihine kadar.

Soruşturma aşamasında denetimli serbestlik müdürlüklerinin görevlerine “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlara uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin görevler” eklendi.

Cumhuriyet savcısı tarafından kontrollü serbestlik tedbiri veya tedavi ve kontrollü serbestlik tedbiri verilen şüpheli hakkında, kontrollü serbestlik müdürlüğü tarafından “tedavi edilmek, belirtilen programlara katılmak” için belirlenen yükümlülüklerden en az biri yerine getirilir. , çocuklarla bir arada bulunmayı gerektiren ortamlarda çalışması, belirlenen yer veya alanlara gitmemesi yasaktır”. 3 veya daha fazlasına karar verebilecektir.

Uyuşturucu kullanımı için test

Şüphelinin ihtiyacına göre yükümlülükler değiştirilebilir veya ek yükümlülükler getirilebilir. Gerekli görülmesi halinde, şüphelinin kontrollü serbestlik süresi boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti için Kontrollü Serbestlik Müdürlüğü tarafından test yapılabilir veya şüpheli bu amaçla ilgili kuruma sevk edilebilir.

Yasa ile tedavisine karar verilen zanlı için kontrollü serbestlik müdürlüğü ve ilgili sağlık kurumlarının yürüteceği işlemlerin görevleri belirlendi.

Madde bağımlılığı nedeniyle Sağlık Bakanlığınca açılacak tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine herhangi bir adli sürece dahil edilmeksizin başvuran kişilerin tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmaları zorunludur.

Madde bağımlılığı alanında faaliyet gösteren tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılarak bağımlılıkla mücadele etkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Kaçakçılık suçunu, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini, uyuşturucu madde imali maksadıyla ekimden elde edilen malvarlığını ve bu suçlardan doğan malvarlığının aklanması suçunu bildirenlerin kimlikleri gizlenecek.

Yönetmelik ile kolay muhakeme yönteminin uygulandığı ticari davalarda tedbir veya kıymet 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı ve bu nakit tutarın her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasına karar verildi.

Bazı ticari davalarda arabulucuya başvurma zorunluluğu

Kanuna göre para, tazminat, itirazın iptali, ıslah ve eski hale iade davalarından oluşan ticari davalarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması kural olacaktır. Bu yönetmelik 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen tutanak ve sonuçlarla ilgili olarak taraflara gerekli açıklamaları yapacak ve tarafların hazır olmaması halinde her türlü iletişim araçlarını kullanarak hazır bulunmayan tarafları bilgilendirecektir. Kanun, uluslararası barış anlaşmalarının belgelerinin icrasını düzenler.

Yönetmelik ile Türkiye’nin 2019 yılında imzaladığı ve 2022 yılında yürürlüğe giren Arabuluculuk Sonucu Birleşmiş Milletler Uluslararası Sulh Anlaşmalarına İlişkin Sözleşme ile iç hukukun uyumunun sağlanması amaçlanıyor. Buna göre, arabuluculuk sonucunda düzenlenen uzlaştırma sözleşmesi belgelerinin yerine getirilmesi için asliye ticaret mahkemesinden icra edilebilirlik şerhini almak.

Tarafların kararlaştırdıkları yer mahkemesinden, diğer tarafın Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesinden, varsa yerleşim yeri mahkemesinden sırasıyla tenfiz şerhi istenir. taraflarca kararlaştırılan bir yer yok. Türkiye’de ikamet veya ikamet yeri yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden talep edilebilir.

İcra edilebilirlik şerhinin düzenlenmesine ilişkin inceleme, sözleşme kararlarına göre belgeler üzerinden yapılacaktır. Mahkeme gerektiğinde ilişkiyi göstererek duruşma yapabilir.

Gayrimenkulün safhasına ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuk

Kanun, taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı hak tesisine ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuk yöntemini düzenlemektedir. Bu yönetmelik 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı hak tesisine ilişkin uyuşmazlıklar arabuluculuğa uygun olacaktır. Bu kapsamdaki uyuşmazlıklarda, tarafların yazılı olarak anlaşması ve arabulucunun bu kararı kaydetmesi halinde, arabulucunun talebi üzerine, tasarruf yetkisinin sınırlandığı, ilgili tarafla sınırlı olmak üzere tapu kütüğüne şerh konulur. arabuluculuk süreci ve yerleştirildiği tarihten itibaren 3 ayı geçmemek üzere. Bu şerh, tarafların anlaşamaması veya şerhin kaldırılması konusunda anlaşmaları halinde arabulucunun talebi üzerine 3 aylık süre sonunda kaldırılacaktır.

Arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşması halinde taşınmazın devri veya sınırlı bire bir kurulmasına ilişkin kanunlarda yer alan sınırlamalar, usuller ve esaslar dikkate alınarak anlaşma belgesi düzenlenecektir. gayrimenkul üzerindeki haklar.

Sözleşme belgelerinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh alınması zorunlu olacaktır. Bu şerh, taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh ceza mahkemesinden alınacaktır. Mahkeme yaptığı incelemede sözleşmenin içeriğine, arabuluculuğa ve cebrî icraya uygun olup olmadığı, taşınmazın taşınmazın veya sonlu muhtasar sözleşmenin kurulmasına ilişkin kanunlarda yer alan sınırlama, usul ve esaslara uygun olup olmadığını inceleyecektir. taşınmaz üzerindeki bir hakka uyulur.

İcra edilebilirlik şerhi alınmasının zorunlu olduğu haller dışında, taraflar ile avukatları ve arabulucu tarafından imzalanan sözleşme ve ticari uyuşmazlıklarda avukatlar ve arabulucunun birlikte imzaladıkları sözleşme, tenfiz edilebilirlik şerhi aranmadan verilen hüküm.

Arabulucu, arabuluculuk süreci hakkında müdüre bilgi verecektir.

Yönetmelik ile arabulucunun, avukatı olsa dahi asıl tarafa arabuluculuk süreci hakkında bilgi vermek zorunda olması, böylece müvekkilin yanı sıra avukatın da süreçten haberdar olması ve şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.

Arabuluculuğa yapılan başvurudan sonra uyuşmazlığa ilişkin olarak başvuran taraf aleyhine icra takibi yapılması halinde, başvuran taraf bu takibe karşı son raporun düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içinde menfi tespit davası açması ve talebi üzerine, icra takibinden önce açılan aksi tespit davasına bakan mahkeme alacağın yüzde 15’ini ödeyecek. Gösterilecek bir teminat karşılığında, en az bu yönetmelik 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bazı uyuşmazlıklar, bir dava kuralı olarak arabuluculuğa dahil edilir.

Kanunen bazı uyuşmazlıklar bir hukuk kuralı olarak arabuluculuk kapsamına alınmıştır. Bu yönetmelik 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kira ilişkisinden doğan ihtilaflarda, taşınır ve taşınmazların tahsisi ve ortaklığın sona ermesine ilişkin ihtilaflarda, Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan ihtilaflarda, komşuluk hakkından doğan ihtilaflarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurma şartı aranacaktır.

Ancak, İcra ve İflas Kanunu’na göre, kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin kararlar içtihat kuralı olarak arabuluculuk yöntemine tabi olmayacaktır. Bu kapsamda icra mahkemesine yapılan itirazların kaldırılması ve tahliye talepleri hukuk kuralı olarak arabuluculuğa konu olmayacaktır. Ancak anılan uyarlamaya göre sulh ceza mahkemesinde dava açılması gerektiğinde arabuluculuk kararları bir içtihat kuralı olarak uygulanacaktır.

Arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşması halinde gayrimenkule ilişkin kanunlarda yer alan kısıtlamalar, usul ve asılları dikkate alınarak anlaşma belgeleri düzenlenecektir.

Sözleşme belgelerinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh alınması gerekecektir. Bu şerh, taşınmaza ilişkin sözleşme belgeleri bakımından taşınmazın bulunduğu yer sulh ceza mahkemesinden, diğer sözleşme belgeleri için ise arabulucunun çalıştığı yer sulh ceza mahkemesinden alınır. Mahkeme, sözleşmenin içeriğini, taşınmaza ilişkin sözleşme belgeleri, arabuluculuğa ve cebrî icraya elverişli olup olmadığı, taşınmazla ilgili kanunların sınırlamalarına, usul ve esaslarına uyulup uyulmadığı yönünden inceler.

Bu hususun yürürlüğe girdiği tarihin prestijiyle, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin yönetmeliğin kararları, ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay’da görülmekte olan davalara uygulanmayacaktır. .

Tazminat Kurulu’na başvuru imkanı getirildi

Kanun, Anayasa Mahkemesi’nde görülmekte olan bazı bireysel başvurular için Tazminat Komisyonu’na başvuru imkanı sağlamaktadır.

Başvuruları karara bağlamak üzere hakim ve savcılar arasından Adalet Bakanı’nın görevlendireceği 9 kişilik bir komisyon kurulacak. Kurul başkanı bu üyeler arasından Adalet Bakanı tarafından belirlenir. Komite iş durumuna göre 3 kişilik komitelerde de çalışabilir.

Komisyonun tabanı 7 üye olacak ve heyetler tam üye sayısı ile görüşecek. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Kanun, 31 Temmuz 2018’den sonra Anayasa Mahkemesi’ne yapılan ve 9 Mart 2023 prestijiyle Yargıtay’da derdest olan bireysel başvuruların Tazminat Kurulu tarafından karara bağlanacağını öngörüyor. 9 Mart 2023 prestijiyle, Anayasa Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurular, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle verilen kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren 3 ay içinde yapılacak başvuru üzerine Kurul tarafından incelenecek.

Yönetmelik ile personel veya işveren alacakları ve tazminat taleplerine ilişkin yapılacak itirazın iptali, menfi tespit ve eski hale iade davalarında arabulucuya başvurulması hukuk kuralı haline geliyor. Bu karar 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kanunla, çocuğun teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin karar veya tedbirin yerine getirilmesine ilişkin işlemleri yürütmekle görevli kişilere, ödemenin yapılacağı gün ve saat dikkate alınmaksızın ödeme yapılması amaçlanmaktadır. işlem.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort